Đào tạo, phát triển là phúc lợi lớn nhất cho người lao động\'

Doanh nghiệp cần tạo môi trường làm việc khuyến khích nhân viên phát huy năng lực, sức sáng tạo và cơ hội phát triển lâu dài, theo đại diện AEON Việt Nam.

Các công ty thành viên và các công ty liên kết trực thuộc Fungroup