FUNGROUP TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC HIỆP HỘI HANSIBA

 

CÔNG TY CỔ PHẦN FUNGROUP  - TRUNG TÂM TIẾNG ANH FREETALK ENGLISA

Đã chính thức là thành viên của HANSIBA theo Quyết định đã được Chủ tịch cùng Ban Chấp hành Hiệp hội thông qua ngày 02/11/2022 ✍

 


Các công ty thành viên và các công ty liên kết trực thuộc Fungroup