Dịch vụ Sales, Marketing thuê ngoài

Giải pháp giúp các doanh nghiệp xây dựng phòng marketing và sales bên ngoài. Các doanh nghiệp chỉ phải tập trung lo sản xuất, dịch vụ hoặc tập trung vào những giá trị cốt lõi.

 


Các công ty thành viên và các công ty liên kết trực thuộc Fungroup